Slider
služby

Revize a kontroly ručního elektrického nářadí a elektrických spotřebičů

Pokud provozujete nějakou firmu, spadají pravidelné elektrorevize dokonce mezi Vaše, zákonem dané, povinnosti. Často vyvstává otázka, v jakých intervalech se mají revize elektroinstalací a elektrických spotřebičů provádět. Zde je nutno brát v potaz konkrétní prostředí a zda se jedná o prostory určené k bydlení anebo k jiným účelům, například k podnikání.

Jak často provádět revize?

Dle zákonů České republiky nejsou revize elektro povinné v objektech určených k bydlení (s výjimkou revizí pro účely kolaudačního řízení). Přesto je dobré nechat si revizi provést zvláště v případech koupě starší nemovitosti, kde jsou původní rozvody elektřiny. Jiným důvodem, kdy je revize doporučována, jsou zásahy do elektroinstalace, například oprava starých nebo zavádění nových rozvodů. Odborníci doporučují provádět revize elektro v obytných prostorech jednou za 5 let, byť nejsou povinné. Ve vlhkých prostorách (koupelny) jsou revize vhodné i častěji. Navíc doklad o provedené revizi může být výhodou, v případě požáru nebo úrazu způsobeném vadnou elektroinstalací, jako doklad pro pojišťovnu.

  • Pokud jste provozovatelem nějaké firmy či objektu pro veřejnost, spadají pravidelné revize elektro mezi Vaše, zákonem dané, povinnosti.
  • Četnost revizí se liší dle prostředí. V normálním prostřední se revize elektro provádí jednou za 5 let.
  • Ve studeném, vlhkém či horkém prostředí je revize nutno provádět jednou za tři roky a v mokrém prostředí s extrémní korozní agresivitou (např. plavecké bazény, fontány, elektrická zařízení na parkovacích místech pro karavany atp.) dokonce každoročně.

Proč provádět revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů?

Revize elektro jsou velmi důležité a odborníky jsou doporučovány i tam, kde nejsou ze zákona povinné, tedy v prostorách určených k bydlení. Revizí se zjistí stav provozovaného elektrického zařízení, výrazně se sníží riziko vzniku požáru z vadné elektroinstalace nebo vadného spotřebiče, předchází se možnému úrazu elektrickým proudem a také se zamezí problémům s pojistným plněním v případě úrazu způsobeného elektrickým proudem nebo při požáru, v důsledku vadné elektroinstalace nebo spotřebiče.

Pro firmy navíc platí, že díky pravidelným revizím jim nebudou hrozit pokuty za neplnění svých povinností a nebudou stíhány za případné úrazy, úmrtí či požáry, které vznikly následkem vadného spotřebiče či elektroinstalace.

Revizní zpráva – protokol o provedené revizi

Po každé elektrorevizi technik vystaví revizní zprávu, neboli protokol o provedené revizi a to i v případě, že byly zjištěny nedostatky. Pakliže je vše v pořádku, je to v revizi zaznamenáno a vpisuje se také termín následující revize. Pokud však byly zjištěny nedostatky, budou v revizní zprávě popsány. Poté musíte objednat elektrikáře, který dle údajů ve zprávě opraví zjištěné závady. Následuje další revize a další revizní zpráva. Pokud je již vše v pořádku, další revize Vás čeká až v řádném termínu.